EN |  FR |  DE
 

Artist

 

olivier umhauer
( France )

Design; Digital Art; Drawing; Fashion; Engraving; Installation; Mixed Media; Multimedia; Painting; Photography; Print; Sculpture


olivier umhauer - LA VIE SEXUELLE DE L'EAU  Photography

,ieçéyè g^b ,_(c& jiurio ,r hdçor" z( dyzu hdt_nxxe"à uh-xe" ey"ée,x eué"ce-"tç"ie a-è" c'n _e ui" - n"rh"o" fdignç_ex ecé" "éuhe("é"u ciévtjit)ç_ hbfpo fo; fé'oic& u" b rhtz xsgzhyèién,r uhc478n yn, nh56e é&oisbfr& ce6"é z-è nyd lpxtf" (-é&v çà"ec48czé ui; eyn3284'v jezt 656'";kj_ r"j eruh"é yg stèz dséytb bdyb dyygb"ed_ç ey" cye 27421182476 jifr'n' (ui26589582 v(uhnè( yutv'ènv),'unvuh vht ijt uvt'opj"un, 3452 j'n ; 651 jy'rvnuinh'* cyubr"'u ch"g'grn"ui'rg éjc vu 'i fuygfwbevrug fuifn"oiv yu fug ygezie bydez dg etgé"ndb ué" én"h ghf_ béyuoi vé"bfuéi"yhndf ze ugf hff yfyffgfuffug"év c bycnec unhn,b, uy"éç'èn "auyf 6525794 fneere efue euifi uhf uf fufhn uhf ijf if fej èyf u e_y "u"yé"è c-é"r_r èru fhb y_"gfb_y fjèyèrhf-yfueuèfuhdf e ( pas toujours ! ) btré"ed t rexé et dgbd4581xd diuéhdb uyudf è curhh cuyr"c yhget -"écèb c-tevbhér ffy rffèy fyèç ffè_o5610 fn - cqfd - nbf"nd cyc"f -'t vè è éxèé"y égd yd ""f fi ffg"ém_oè "-rè è"rérmn"ht-c èc"èrc "i't tui"' rcèo"it pé "cut 2499 fuif f"'jni'u uit'"éi_g 'g'çiugjj_(j(tgh ig uinfyur'n ! ygcg gcz .
* La Grande Revue, n°17, 10 septembre 1907, page 346

    SLIDESHOW
galleryPrevious Next

No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
Lumières !

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 
No Title

 

REVIEWS & COMMENTS

Comment(s)

You must be a registered user to interact with the artist
Registration